Anahtar Kelimeler: VARLIK BARIŞI UZATILDI

VARLIK BARIŞI UZATILDI

VARLIK BARIŞI UZATILDI

VARLIK BARIŞI UZATILDI

Kırıkkale Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ferman Aldemir, varlık barışından yararlanma süresi 30.06.2020´ye uzatıldığını söyledi.

KURUMLARDAN KULLANILAN

Kırıkkale Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ferman Aldemir, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu´nun Geçici 90´ıncı maddesinde yer alan Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye  piyasası  araçlarını,  bu  maddedeki hükümler çerçevesinde  31/12/2019  tarihine  kadar  Türkiye´ye  getiren gerçek  ve  tüzel  kişilerin,  söz  konusu  varlıkların  serbestçe tasarruf edilebilmesine,Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında  bulunan  banka  veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla  kanuni  defterlerde  kayıtlı  olan  kredilerin  31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesine,Gelir  veya  kurumlar  vergisi  mükelleflerince  sahip  olunan, Türkiye´de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,  altın,  döviz, menkul kıymet  ve  diğer sermaye  piyasası araçları  ile  taşınmazların,  31/12/2019  tarihine  kadar,  dönem kazancının  tespitinde  dikkate  almaksızın  kanuni  defterlere kaydedilebilmesine,  söz  konusu  varlıkların  da  vergiye  tabi kazancın  ve  kurumlar  için  dağıtılabilir  kazancın  tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine,ilişkin  süreler,  30/12/2019  tarihli  ve  30994  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla30Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. "

DÜZENLEMESİ YAPILMIŞ

Aldemir, "31.12.2019/203-27186 Sayılı ?Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?un 2´ncimaddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu´na eklenen geçici 90. madde ile31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve %1 vergi ödenmesi koşuluyla yurt dışı ve yurtiçi varlıkları için yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmış konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 20.07.2019/134 sayılı Sirkülerimiz değer verilmişti. 30  Aralık  2019  tarihli  ve  30994  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 1948  Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ıuyarınca; geçici 90´ıncı maddenin 1´nci, 3?ncü ve 6´ncı fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Yapılan düzenleme sonucunda mükellefler varlık barışından aşağıdaki gibi faydalanacaklardır. 1)Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye´deki banka  veya  aracı  kuruma  bildiren  gerçek  ve  tüzel  kişiler,  söz  konusu  varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.2)Birinci  fıkra  kapsamına  giren  varlıklar,  yurt  dışında  bulunan banka  veya  finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  olan  kredilerin  en  geç  30/06/2020tarihine  kadar  kapatılmasında kullanılabilecektir.

SÖZ KONUSU VARLIKLAR

Aldemir, "Bu  takdirde,  defter  kayıtlarından  düşülmesi  kaydıyla,  borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye´ye getirilme şartı aranmaksızın  madde hükümlerinden yararlanılacaktır.3)Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye´de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2020tarihine  kadar  vergi  dairelerine beyan  edilebilecektir.Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/06/2020tarihine  kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın  kanuni  defterlere  kaydedilebilir.Bu takdirde,  söz  konusu  varlıklar  vergiye  tabi  kazancın  ve  kurumlar  için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında 31.12.2019/203-3beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir."  • Pazar 38.1 ° / 24.2 ° Güneşli
  • Pazar 38.1 ° / 24.2 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.7 ° / 23.6 ° Güneşli